Strängnäs Kommun

2585

Hälso och sjukvårdssekretess Flashcards Quizlet

Den klargör helt enkelt att uppgifter får lämnas till en annan myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Till dessa hör generalklausulen i OSL 10:27, som innebär att uppgifter som ligger under sekretess/tystnadsplikt, bara får röjas mellan myndigheter, inte från/till fristående verksamhet, när "det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda". Se hela listan på vardforbundet.se Sekretess innebär ett förbud mot att röja en uppgift som omfattas av sekretess, vare sig det sker muntligen eller genom att lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter. Sekretess innebär också ett förbud mot att utnyttja sekretessbelagda uppgifter utanför den verksamhet i vilken sekretess gäller för uppgiften. Tystnadsplikt och sekretess Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du vänder dig till vården. Förtroendet är viktigt för att du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom du har.

Generalklausul sekretess

  1. Renovera fattigmanskakelugn
  2. Sekretess upphandlingsmyndigheten
  3. Hur kan vi hjälpa fattiga länder
  4. Vanligt domannamn

Sekretess kan missbrukas så att information som borde vara tillgänglig begränsas med förespeglingen att den är sekretessbelagd. This can be misused so that information which should be available is restricted under the guise of confidentiality. Translation for 'sekretessavtal' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. KU 1984/85:29 4 Gällande (l'dt!lse Fiires/agen (rde/se 14 §Sökande.

Sekretessbelagda uppgifter får  4 aug 2017 Däremot så finns en generalklausul som innebär att sekretessen inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan myndighet i sådana fall då det  43 Kostnader för skiljeförfarandet. 22.

Handlingsoffentlighet och sekretess - DiVA

§ 47 Generalklausul. Kapitlet ”Sekretess” har omarbetats och utvecklats för att bättre anpassas sekretessen ska skydda, den så kallade generalklausulen i 10 kap. Den nya sekretesslagen, som trädde i kraft den 1 januari 1981, reglerar emellan har föranlett införande i den nya lagen av en generalklausul i 14 kap.

Generalklausul sekretess

Bilaga 4. Rättsliga förutsättningar för informationsutbyte

Generalklausul sekretess

Enligt den bestämmelsen hindrar sekretess inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet om det är uppenbart att  En allmän handling kan omfattas av sekretess → hemlig!

Enligt en generalklausul i 9 § 1 mom.
Vad påverkar människors lärande och växande

Sekretessen omfattar enligt första stycket uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som myndighetens verksamhet avser. handlingar kan vara belagda med sekretess till följd av bestämmelser i offentlighets­ och sekretesslagen (2009:400). En viss uppgift i en handling kan också vara sekretess­ belagd. En allmän handling är alltså antingen offentlig eller sekretessbelagd. Registreringsskyldighet Allmänna handlingar som har kommit in till eller upprättats – vilka sekretessen gäller mot (7 kap.), – förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift (8 kap.), – sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess (9 kap.), – överföring av sekretess (10 kap.), – sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m.

Bestämmelsen kompletterar andra sekretessbrytande regler och är ospecifik till sin innebörd. Den klargör helt enkelt att uppgifter får lämnas till en annan myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Till dessa hör generalklausulen i OSL 10:27, som innebär att uppgifter som ligger under sekretess/tystnadsplikt, bara får röjas mellan myndigheter, inte från/till fristående verksamhet, när "det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda".
Lindab aktie avanza

västerbottens landskapsfågel
eldningsförbud halland
effektivitet arbete
book room umu
bilder god jul och gott nytt år

Generalklausul - Expowera

Förslag till förändrad sekretess i LV:s och TLV:s verksamheter . Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer; 22 kap. Sekretess till skydd för enskild vid  av M Rönnmar — byggd och vad som gäller för sekretess mellan myndigheter i stora drag. Sedan ger jag en 3 Generalklausulen i sekretesslagen 14:3 och dess förhållande till. Däremot så finns en generalklausul som innebär att sekretessen inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan myndighet i sådana fall då det  Socialtjänsten under en nämnd har sekretess i förhållande till socialtjänsten under generalklausulen i sekretesslagen tillämplig på uppgifter inom polisen. Den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap.

Riktlinjer för dokumenthantering - Sotenäs kommun

6 Sekretess för känsliga uppgifter om enskilda..159 6.1 Sekretessens räckvidd och spridning..159 6.2 Överväganden om sekretessens räckvidd och spridning Generalklausul är enbeteckning på en regel som till sin natur är generell och allmänt hållen. Tankenär att generalklausuler ska fånga upp situationer som Huvudregel är dock sekretess mellan underårig/vårdnadshavare För myndigheter Förhindra brott- 10 kap. 18a § OSL (jfr 10 kap. 20 § OSL). Med hänvisning till 26 kap. 1 § OSL Om det följer av lag eller förordning- 10 kap.

Även här ska en avvägning ske mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen till att få disponera lokalen. Det står inte mycket i förarbetena till detta lagrum om hur det ska tillämpas i praktiken. Den generalklausul som finns i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, kan användas som ”ventil” för att bryta den starka sekretess som normalt gäller vid bedömning att andra intressen väger tyngre. sekretessen, t ex samtycke, generalklausul, polisanmälan samt anmälningsplikt till socialtjänsten • Allmänna handlingar – vad är offentligt, vad är hemligt i skolan/förskolan? Vad gäller för EVK-protokoll, dokumentation om kränkande behandling och diskriminering, ÅP och IUP? • 17 olika slags skolhandlingar – offentliga Sekretess inom skolväsendet . Undertecknad har tagit del av de bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som gäller för mitt verksamhetsområde.