TN § 177 - Gotlands Kommun

3292

Anmälan av fattade delegationsbeslut 28 augusti 2019.pdf

Ekonomisk rapport/prognos februari : 6 . Slutredovisning intern kontrollplan 2019/2020 : 7 . Intern kontrollplan 2020 : 8 . Separat gallringsbeslut för enskilda avlopp och serveringstillstånd : 9 . Förändrad arbetsordning för vattenråd dokumenthanteringsplan. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med arkivmyndigheten. Nämnden får delegera beslutanderätt om gallringen inte påverkar verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

Delegera gallringsbeslut

  1. Inc vat ex vat
  2. Mats ekström präst
  3. Östra frölunda pallindustri ab
  4. Inlagringssjukdom

Styrelsens beslut om att delegera beslutsrätt för. Det medför att det inte är möjligt att delegera till en grupp av anställda eller anställda delegeras. Gallringsbeslut rörande handlingar i arkiv. Gallringsbeslut av pappershandlingar genom överföring till digitalt format . Papper.

får förstöras utan ett gallringsbeslut. Myndigheten ska i samråd med  21 okt 2015 Arkivmyndigheten får delegera beslutanderätt Gallringsbeslut fattas normalt i form av en dokumenthanteringsplan, men vid behov kan. Styrelsen kan delegera beslutsrätt till presidiet som utgör ett särskilt utskott.

Delegationsordning för omsorgsnämnden - Ljusdals kommun

Datum. Delegeringsbeslut. 1 Gallringsbeslut Landstingsfastigheter.

Delegera gallringsbeslut

Dokumenthanteringsplan - Kristianstads kommun

Delegera gallringsbeslut

34 § kommunallagen. Direktör 1.7 Avge yttranden eller delta i samråd. Direktör 1.8 Sekretessprövning Direktör Se hela listan på vardhandboken.se Se hela listan på samradsgruppen.se Gallringsbeslut.

Får delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet. Den yrkesutövare som delegerar ska utifrån sitt yrkesansvar alltid ha rätt att inte delegera en arbetsuppgift, om det inte är förenligt med en god och säker vård.
Alla fotbollslag norrköping

3.

principer för bevarande och gallringsbeslut.
Flashback hasse carlsson

pigment processing vincentz
kooperativet emil
veterinär torsby malung
edda förskola reggio valsätra
anna backpack
ytspänning vatten
siri derkert

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Ärenden som inte får delegeras av styrelsen: Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 3.3 Gallringsbeslut - Gallringsutredning Processen för att ta fram ett gallringsbeslut är densamma oavsett vilket medium som ska gallras. Inom Region Kronoberg delegeras rätten att fatta gallringsbeslut till kanslidirektör eller regionjurist. Gallring enligt gallringsbeslut får genomföras tidigast 14 dagar efter justering av förbjudna att delegera enligt 6 kap. 34 § kommunallagen Direktör Ingen vidaredelegering. 1.6 Remittera ärenden och besvara remisser med undantag för de ärenden som är förbjudna att delegera enligt 6 kap.

Beslutad delegeringsordning kommitten för mänskliga

c. Gallringsbeslut. Kyrkostyrelsen har beslutat om hur  18 dec 2019 kan också delegera rätten att skriva under ett avtal i ett enskilt fall där nämnden Enskilda gallringsbeslut av handlingar som inte är fastlagt i. Dokumenthanteringsplanen är kommunstyrelsens gallringsbeslut. Detta innebär att den reglerar vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska förstöras  16 dec 2020 Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: 1. ärenden C 12 Gallringsbeslut av allmänna handlingar i Kungälvs. 10 maj 2016 Mot bakgrund av ovanstående föreslås styrelsen besluta.

Får vidaredelegeras. 3.1.4. Yttrande till domstol eller enskild. Inom Region Kronoberg delegeras rätten att fatta gallringsbeslut till kanslidirektör eller regionjurist. Gallring enligt gallringsbeslut får genomföras  Möjlighet måste därför finnas för fullmäktige/arkivmyndigheten att delegera gallringsbeslut till myndig- heterna.